LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. Họ và tên: Vũ Khắc Hùng 
 2. Năm sinh:  1968                                       
 3. Học hàm: Phó giáo sư
 4. Năm được phong học hàm: 2021
 5. Học vị: Tiến sĩ
 6. Năm đạt học vị: 2004
 7. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên cao cấp
 8. Chức danh: Giám đốc, Phân viện Thú y miền Trung.
 9. Địa chỉ: Số 227, đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 10. Email: [email protected] hoặc [email protected]

Quá trình đào tạo

2007 – 2009: Postdoc (Sinh học phân tử), Đại học Wyoming, Mỹ

2005 – 2006: Postdoc (Vi sinh vật học), Đại học Thú y Bang Iowa, Mỹ

2001 – 2004: Tiến sĩ (Vi sinh vật học), Trường đại học Thú Y Komenskeho, Cộng hòa Slovakia

1997 – 1999: Thạc sĩ (Thú Y), Trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội

1988 – 1992: Bác sĩ Thú Y, Trường đại học Nông Nghiệp I Hà Nội

Quá trình công tác

10/2022 đến nay:  Giám đốc, Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Phân viện Thú y miền Trung (IVRD)

2010 – 9/2022:     Phó giám đốc, Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Phân viện Thú y miền Trung

2010 – 2017:        Trưởng bộ môn Công nghệ sinh học, Phân viện Thú y miền Trung

1992 – 1997:       Nghiên cứu viên Bộ môn Nghiên cứu vi trùng, Phân viện Thú y miền Trung

 Chuyên môn

Công nghệ sinh học, Thú y, Chẩn đoán bệnh, Các bệnh truyền nhiễm, Phát triển vắc-xin, Miễn dịch học, Sức khỏe động vật, thủy sản

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Đề tài, Dự án

 1. Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhị giá vô hoạt phòng bệnh khô thai do parvovirus và đóng dấu do vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae gây ra ở lợn. Đề tài cấp bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chủ nhiệm đề tài, 2022-2025)
 2. Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh Tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn. Đề tài cấp bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chủ nhiệm đề tài, 2017-2019)
 3. Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi nước lợ. Đề tài cấp bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chủ nhiệm đề tài, 2016-2017)
 4. Khảo sát sự lưu hành vi rút Tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh Tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh (Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa.Đề tài cấp Tỉnh Khánh Hòa, (Chủ nhiệm đề tài, 2014-2016)
 5. Nghiên cứu bệnh đốm trắng của cá chim vây vàng và đánh giá khả năng truyền lây cho một số động vật trên cạn ở các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ. Đề tài cấp bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chủ nhiệm đề tài, 2013-2016)
 6. Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn (Chủ nhiệm đề tài, 2013-2014)
 7. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm và các yếu tố độc lực của vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 trên vật nuôi (trâu, bò, dê, cừu) (Chủ nhiệm đề tài, 2010-2011)

Công bố

Tạp chí quốc tế

 1. T. N. Thi, Vu-Khac H., T.N. Duc. 2021. Characterisation of Clostridium perfringens isolated from chickens in Vietnam.. Veterinární medicína. 66,pp. 431–439 DOI:10.17221/209/2020-VETMED
 2. Vu-Khac , Trinh T. T. H. , Nguyen T. T. G.  , Nguyen X T.   , Nguyen T. T.  2020. Prevalence of virulence factor, antibiotic resistance, and serotype genes of Pasteurella multocida strains isolated from pigs in Vietnam.. Veterinary World Journal .13(5), pp.896-904. DOI:10.14202/vetworld.2020.896-904
 3. Thi NguyenH. Vu-KhacT. D. Nguyen. 2020. Isolation and characterization of Clostridium perfringens strains isolated from ostriches (Struthio camelus) in Vietnam.Veterinary World Journal. 13(8),pp.1679-1684. DOI: 10.14202/vetworld.2020.1679-1684
 4. Vu-Khac, Thuy Nguyen T. T., Nguyen T. T., G., C. H. Le and Nguyen V. D. 2018. Vertical transmission and early diagnosis of the microsporidian Enterocytozoon hepatonaei in whiteleg shrimp Penaeus vannamei. Journal of Pure and Applied Microbiology .12(3),pp.1125-1131. DOI:10.22207/JPAM.12.3.11
 5. Nguyen, H.T., Nguyen, T.T.T., Chen, Y.C., Vu‐Khac, H., Wang, P.C. and Chen, S.C., 2018. Enhanced immune responses and effectiveness of refined outer membrane protein vaccines against Vibrio harveyi in orange‐spotted grouper (Epinephelus coioides). Journal of fish diseases, 41(9), pp.1349-1358. DOI: 1111/jfd.12828
 6. Thanh, H.D., Nguyen, D.T., Hung, V.K. and Kim, W., 2018. Novel reassortant H5N6 highly pathogenic influenza A viruses in Vietnamese quail outbreaks. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases56, pp.45-57. DOI: 1016/j.cimid.2018.01.001
 7. Nguyen, T.T.T., Nguyen, H.T., Vu-Khac, H., Wang, P.C. and Chen, S.C., 2018. Identification of protective protein antigens for vaccination against Streptococcus dysgalactiae in cobia (Rachycentron canadum). Fish & shellfish immunology80, pp.88-96. DOI: 1016/j.fsi.2018.05.052
 8. Nguyen, T.H., Than, V.T., Thanh, H.D., Hung, V.K., Nguyen, D.T. and Kim, W., 2016. Intersubtype reassortments of H5N1 highly pathogenic avian influenza viruses isolated from quail. PLoS One11(2), p.e0149608. DOI: 1371/journal.pone.0149608
 9. Vu-Khac, H., Chen, S.C., Pham, T.H., Nguyen, T.T.G. and Trinh, T.T.H., 2016. Isolation and genetic characterization of Nocardia seriolae from snubnose pompano Trachinotus blochii in Vietnam. Diseases of aquatic organisms120(2), pp.173-177. DOI: 3354/dao03023
 10. Nguyen, D.T., Bilic, I., Jaskulska, B., Hess, M., Le, D.Q., Le Hua, L.N., Huynh, V.V., Nguyen, S.T. and Vu-Khac, H., 2015. Prevalence and genetic characterization of Histomonas meleagridis in chickens in Vietnam. Avian diseases59(2), pp.309-314. DOI: 1637/10964-102414-Reg
 11. Nguyen, T.D., Vo, T.T. and Vu-Khac, H., 2011. Virulence factors in Escherichia coli isolated from calves with diarrhea in Vietnam. Journal of Veterinary Science12(2), pp.159-164. DOI: 4142/jvs.2011.12.2.159
 12. Vu-Khac, H. and Miller, K.W., 2009. Regulation of mannose phosphotransferase system permease and virulence gene expression in Listeria monocytogenes by the EIItMan transporter. Applied and environmental microbiology75(21), pp.6671-6678. DOI: 1128/AEM.01104-09
 13. Vu-Khac, H. and Cornick, N.A., 2008. Prevalence and genetic profiles of Shiga toxin-producing Escherichia coli strains isolated from buffaloes, cattle, and goats in central Vietnam. Veterinary Microbiology126(4), pp.356-363. DOI: 1016/j.vetmic.2007.07.023
 14. Vu Khac, H., Holoda, E., Pilipcinec, E., Blanco, M., Blanco, J.E., Mora, A., Dahbi, G., López, C., González, E.A. and Blanco, J., 2006. Serotypes, virulence genes, and PFGE profiles of Escherichia coli isolated from pigs with postweaning diarrhoea in Slovakia. BMC Veterinary Research2(1), pp.1-8. DOI: 1186/1746-6148-2-10
 15. E. ,Vu-Khac, H. , Andrasková, S. , Chomová Z. , Wantrubová A. , Krajnák M. , Pilipcinec E., . 2005.PCR assay for detection and differentiation of K88ab(1), K88ab(2), K88ac, and K88ad fimbrial adhesins in E. coli strains isolated from diarrheic piglets.. Folia Microbiology. 50(2), pp. 107-112. DOI:10.1007/BF02931457
 16. Vu-Khac , Holoda E. , Pilipcinec E. , Blanco M. , Blanco J. E. , Dahbi G. , Mora A. , López C. , González E. A. , Blanco J., . Serotypes, virulence genes, intimin types and PFGE profiles of  Escherichia coli isolated from piglets with diarrhoea. 2007. Veterinary Journal. 174,pp. 176-187. DOI:10.1016/j.tvjl.2006.05.019
 17. A. CornickH. Vu-Khac. Indirect transmission of Escherichia coli O157:H7 occurs readily among swine but not among sheep. 2008. Applied and Environmental Microbiology. 74(8), pp.2488-2491 DOI: 10.1128/AEM.02897-07
 18. Nguyen D., LeQ. D. , Huynh V. V. , Nguyen S. T. , Nguyen T. V. Vu-Khac H. The development of PCR methodology for the identification of species of the tapeworm Moniezia from cattle, goats and sheep in central Vietnam. 2012. 86(4), pp.429-429.                                              DOI: 10.1017/S0022149X11000629

     Tạp chí trong nước

 1. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thịnh. Xác định loài, kiểu giáp mô và các yếu tố độc lực của vi khuẩn Pasteurella multocida phân lập từ lợn. 2021. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 8/2021. Tr 149-155
 2. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Thịnh. Xác định khả năng kháng kháng sinh (kiểu hình, kiểu gen) của các chủng Pasteurella multocida phân lập từ lợn. 2020. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, Tập XXVII, Số 6, Tr.33-39
 3. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Thịnh. Đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch của vắc-xin tái tổ hợp độc tố PMT phòng bệnh tụ huyết trùng do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra ở lợn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, Tập XXVII, Số 2, Tr. 37-44
 4. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Đỗ Thị Trung Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Xuân Trường. Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein tái tổ hợp đoạn đầu protein ToxA của Pasteurella multocida.Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, Tập XXVI, Số 5, Tr. 22-29
 5. Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Thị Thịnh, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Giang, Đỗ Thị Trung Anh, Nguyễn Xuân Trường. Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein tái tổ hợp tPMT-C780 của Pasteurella multocida.. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ĐH Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, , Tập 18 (5), Tr. 62-69
 6. Vũ Khắc Hùng, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Giang, Lê Thắng, Nguyễn Xuân Trường. Ảnh hưởng của việc tiêm phòng vắc-xin 3 bệnh đỏ (dịch tả lợn, phó thương hàn, tụ huyết trùng) đối với khả năng đề kháng với bệnh tai xanh của lợn. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Số 14, Tr. 85-90
 7. Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Thị Thu Giang, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Duy. Khảo sát tỷ lệ nhiễm và phân tích gen SSU rRNA của vi bào tử trùng gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ. Tạp chí KHKT thú y, , Tập XXV, Số 1, Tr. 71-76
 8. Vũ Khắc Hùng, Dương Quý Bình, Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Giang, Phan Nguyễn Minh Thư. 2015. Phân tích trình tự gen 16s rRNA và xác định vị trí phân loại của các chủng Nocardia sp. gây bệnh trên cá chim vây vàng phân lập tại một số tỉnh Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, Tập XXII số 6, Tr. 41-47
 9. Vũ Khắc Hùng, Dương Quý Bình, Nguyễn Thị Thu Giang, Trịnh Thị Thu Hằng, Dương Bá Thanh Dân. 2015. Vi khuẩn Nocardia sp. gây bệnh đốm trắng ở cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) nuôi thương phẩm tại một số tỉnh duyên hải Nam Trung bộ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 10/2015, Kỳ 1, Tr. 107-112
 10. Vũ Khắc Hùng, Đỗ Văn Tấn, Trịnh Thị Thu Hằng, Lê Thắng, Nguyễn Thị Thu Giang, Đào Hoài Thu, Lê Thị Nhường. 2015.Khảo sát sự lưu hành và phân tích gen ORF5 của PRRSV phân lập tại Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 12/2015, Kỳ 2, Tr. 78-82
 11. Vũ Khắc Hùng, Đỗ Văn Tấn, Hồ Văn Hiệp, Nguyễn Thị Thu Hằng. 2015. Đánh giá sự ổn định của một số chủng virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp thuộc nhóm D1-Trung quốc. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 2015, Tấp XXII, số 3, Tr. 15-19
 12. Vũ Khắc Hùng, Đào Hoài Thu, Nguyễn Thị Thu Giang, Trịnh Thị Thu Hằng. Vũ Khắc Hùng, Đào Hoài Thu, Nguyễn Thị Thu Giang, Trịnh Thị Thu Hằng. 2015. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. Tập XXII, số 2, Tr. 52-58
 13. Vũ Khắc Hùng, Đào Hoài Thu, Hoàng Huy Hòa, Nguyễn Thị Thu Giang, Trịnh Thị Thu Hằng. 2014. Điều tra tỷ lệ lợn mang receptor F18 của E. Coli tại Khánh Hòa và Đăk Lăk. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 2014, Tấp XXI, số 6, Tr. 53-59
 14. Nguyễn Đại Lâm, Vũ Khắc Hùng, Nguyễn Văn Diên, Hoàng Huy Hòa, Đào Hoài Thu. 2014. Điều tra tình hình nhiễm và phân tích các yếu tố độc lực của vi khuẩn E.coli sản sinh độc tố Shiga phân lập từ bò khỏe mạnh tại tỉnh Đăk Lắk. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 2014, Tấp XXI, số 68
 15. Vũ Khắc Hùng, Đào Hoài Thu, Đỗ Văn Tấn, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Huy Hòa, Nguyễn Thị Kim Phụng. 2013. Nghiên cứu tạo chủng vi khuẩn Salmonella choleraesuis nhược độc mang plasmid tái tổ hợp đã được dòng hóa hai kháng nguyên của coli. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 11/2013, Kỳ 2, Tr. 80-86.
 16. Nguyễn Thị Thịnh, Đào Hoài Thu, Lâm Thị Huế, Vũ Khắc Hùng. 2013. Construction and characterizatijon of ∆asd mutant of Salmonella choleraesuis Smith for the live vaccine vector carrying heterologous antigens. Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 11, số 2, Tr. 333-341
 17. Vũ Khắc Hùng, Hồ Văn Hiệp, Lê Lập, Đào Hoài Thu, Nguyễn Thị Thu Hằng. 2013. Bảo tồn, lưu giữ giống vi khuẩn Listeria monocytogenes type 1/2a. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú y, tập XX số 6, Tr. 53-60
 18. Nguyễn Thị Thịnh, Lâm Thị Huế, Đào Hoài Thu, Hoàng Huy Hòa, Đỗ Văn Tấn, Nguyễn Xuân Trường, Hồ Văn Hiệp, Vũ Khắc Hùng. 2012. Nghiên cứu tạo chủng Salmonella choleraesusis nhược độc mang gen crp đột biến. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 8, Tr. 59-65
 19. Bủi Thị Ba, Đào Hoài Thu, Đỗ Văn Tấn, Hoàng Huy Hòa, Vũ Khắc Hùng. 2012. Phân tích một số gen biến thể của độc tố Shiga của vi khuẩn Escherichia coli O157:H7 phân lập từ trâu bò khỏe mạnh tại một số tỉnh Nam Trung Bộ. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú y, tập XIX số 3, Tr. 33-38

Hội thảo quốc tế

 1. Prevalence and genetic profiles of Shiga toxin-producing Escherichia coli strains in buffaloes, cattle, and goats in central region of Viet Nam (2006, VTEC 2006 Melbourne)
 2. Preparation and evaluation of the inactivated multi-strain PRRS vaccine made with viruses isolated from Vietnam (2012, IPVS 2012 Korea)
 3. Using PCR for determination of virulence factor, antibiotic resistance, and capsule serotype genes of Pasteurella multocida strains isolated from Vietnam (2017, ISSAAS 2017 Hanoi)

Giảng dạy

Giảng dạy Đại học và sau Đại học tại các trường Đại học Nha Trang, Đại học Thái Nguyên

 • “Kỹ thuật chẩn đoán và phân tích phân tử” và “Bệnh học động vật”: Cao học tại Đại học Nha Trang từ 2014 đến 2019 và Nghiên cứu sinh tại Viện Thú y từ 2017 đến 2019
 • “Bệnh truyền nhiễm trong thú y”:  Sinh viên Đại học tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2020- 2022
 • “Công nghệ sản xuất vắc xin” dành cho NCS Viện Thú y 2017-2019 và Sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 2020-2021
 • “Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng”: Sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Hướng dẫn thành công 3 Tiến sĩ, 7 Thạc sĩ và nhiều sinh viên Đại học

Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học

 1. Giải ba Hội thi KHKT tỉnh Khánh Hòa lần thứ VII, 2016-2017
 2. Giải nhì Hội thi KHKT tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, 2018-2019
 3. Giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (VIFOTEC) 2018-2019
 4. Giải nhì Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Tỉnh Khánh Hòa lần thứ 9 (2020-2021)