Cơ cấu tổ chức

ĐẢNG ỦY

1.Nguyễn Đức Tân – Bí thư

2.Vũ Khắc Hùng – Phó Bí thư

3.Nguyễn Văn Thoại – Ủy viên

4.Nguyễn Hữu Tình – Ủy viên

5.Nguyễn Thị Thắm – Ủy viên

6.Đỗ Văn Khiên – Ủy viên

7.Tăng Mạnh Nhật – Ủy viên

BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc: TS. Nguyễn Đức Tân 

Điện thoại: 0913.489.014

Email: ductanpvty@yahoo.com

Phó giám đốc: TS. Vũ Khắc Hùng

Điện thoại: 0914.199.765

Email: vukhac68@hotmail.com

CÁC PHÒNG BAN

Phòng tổ chức hành chính quản trị  –  Điện thoại: 0258.3831118

Phòng kế hoạch tổng hợp  –  Điện thoại: 0258.3830095 – 3833046

Phòng kế toán tài chính  –  Điện thoại: 0258.3836762

Phòng kinh doanh  –  Điện thoại: 0258.3830062

Phòng kỹ thuật và PTSP  –  Điện thoại: 0258.3830092

Phòng đảm bảo chất lượng  –  Điện thoại: 0258.3831118

Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm  –  Điện thoại: 0258.3834089

Phòng chẩn đoán bệnh động vật  –  Điện thoại: 0258.3540887

Bộ môn nghiên cứu Ký sinh trùng  –  Điện thoại: 0258.3833048

Bộ môn nghiên cứu Vi trùng –  Điện thoại: 0258.3833047

Bộ môn nghiên cứu Siêu vi trùng  –  Điện thoại: 0258.3833050

Bộ môn Công nghệ sinh học  –  Điện thoại: 0258.3830065

Phân xưởng sản xuất vắc xin và sinh phẩm –  Điện thoại: 0258.3833049

Phòng Bảo trì sữa chữa thiết bị  –  Điện thoại: 0258.3830064

Tổ bảo vệ  –  Điện thoại: 0258.3831117