Chức năng:
Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về lĩnh vực thú y nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng miền Trung và Tây Nguyên.
Nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật nuôi, các loài thủy sản tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
  2. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong thú y, chăn nuôi, thủy sản và xử lý môi trường.
  3. Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; thực hiện các dịch vụ thú y và chăn nuôi, tham gia đào tạo nguồn nhân lực về thú y.
  4. Chẩn đoán bệnh động vật trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Thực hiện công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh động vật trong vùng.
  5. Sản xuất các loại vacxin, chế phẩm sinh học và thuốc thú y phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật nuôi, các loài thủy sản.
  6. Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất, vật tư chế phẩm sinh học, thuốc thú y.