Các đề tài/dự án thực hiện từ năm 2017 đến nay:

1 – Nghiên cứu sản xuất vắc xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn

Cấp quản lý: Nhà nước (Dự án KH&CN, mã số SPQG.05b.06 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020)

Thời gian thực hiện: 2018 – 2020

2 – Nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng bệnh do vi khuẩn E. coli sinh độc tố đường ruột gây ra trên lợn

Cấp quản lý: Nhà nước (thuộc Chương trình Ứng dụng Công nghệ sinh học trong nông nghiệp và Thủy sản)

Thời gian: 2016 – 2018

3 – Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian: 2015 – 2017

4 – Nghiên cứu chế tạo vắc-xin phòng bệnh nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra trên vịt

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 2022 – 2024

5 – Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhị giá vô hoạt phòng bệnh khô thai do Parvovirus và đóng dấu do vi khuẩn Erysipelothrix rhusiopathiae gây ra ở lợn

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 2022 – 2025

6 – Nghiên cứu phân lập, định danh một số loài nấm da ở dê, thỏ, chó và chế tạo thuốc trị nấm, xây dựng quy trình phòng trị bệnh

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 2020-2022

7 – Nghiên cứu đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá gan nhỏ (Clonorchiasis, Opisthorchiasis) trên người, động vật và xây dựng biện pháp phòng trị

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 2019 – 2022

8 – Nghiên cứu bệnh nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Riemerella anatipestifer gây ra trên vịt và đề xuất biện pháp phòng trị

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 2018 – 2020

9 – Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pasteurella multocida) ở lợn.

Cấp quản lý: Nhà nước (Chương trình CNSH trong nông nghiệp và thủy sản)

Thời gian thực hiện: 2017 – 2019

10 – Nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng bệnh do E. coli sinh độc tố đường ruột (ETEC) gây ra trên lợn

Cấp quản lý: Nhà nước (Chương trình CNSH trong nông nghiệp và thủy sản)

Thời gian thực hiện: 2016 – 2018

11 – Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá sinh sản trên vịt tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và đề xuất biện pháp phòng trị.

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 2016 – 2018

12  – Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi nước lợ.

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 2016 – 2017

13 – Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc-xin phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và PTNT (Dự án Sản xuất thực nghiệm)

Thời gian thực hiện: 2015 – 2017

14 – Phân lập, định danh và xác định các yếu tố nguy cơ lây nhiễm của đơn bào Giardia ở bò tại khu vực miền Trung Việt Nam

Cấp quản lý: Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ Quốc Gia

Thời gian thực hiện: 2015 – 2017