PHÂN VIỆN THÚ Y MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Số 227, Đường 2/4, Phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200723282

Phòng tổ chức hành chính quản trị

Điện thoại: 0258.3831118; Fax: 0258.3831592

Email: ivrd.vp@gmail.com

Phòng kinh doanh

Điện thoại: 0258.3830062; Fax: 0258.3831592