Đề tài nghiên cứu

 1. Hoàn thiện quy trình sản xuất vắc xin phòng bệnh viêm phổi do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn (Đề tài cấp Bộ NN và PTNT: 2014-2016).
 2. Khảo sát sự lưu hành vi rút tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh đỏ (dịch tả lợn, tụ huyết trùng, phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa (Đề tài cấp tỉnh 2015-2016).
 3. Nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng bệnh do E.coli sinh độc tố đường ruột (ETEC) gây ra trên lợn (Đề tài cấp Nhà nước: 2016-2018)
 4. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá sinh sản trên vịt tại một số tỉnh Nam Trung Bộ và đề xuất biện pháp phòng trị (Đề tài cấp Bộ NN và PTNT: 2016-2018).
 5. Nghiên cứu bệnh do vi bào tử trùng gây ra trên tôm nuôi nước lợ (Đề tài cấp Bộ NN và PTNT: 2016-2017)
 6. Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học sán lá Opisthorchis ký sinh trên vật nuôi ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và đề xuất biện pháp phòng chống (Đề tài cấp Bộ NN và PTNT: 2013-2016).
 7. Nghiên cứu đặc điểm hệ gen và các yếu tố nguy cơ lây nhiễm của đơn bào Giardia ở bò tại khu vực miền Trung Việt Nam (Đề tài cấp Bộ: 2016-2017)
 8. Sản xuất thử nghiệm vắc-xin kép vô hoạt phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn lợn do E.coli và Salmonella gây ra (Đề tài cấp cơ sở).
 9. Nghiên cứu chế tạo vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh tụ huyết trùng (Pastuerella multocida) ở lợn (Đề tài cấp nhà nước: 2017-2019)
 10. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, dịch tễ học bệnh sán lá gan nhỏ (Clonorchiasis, Opisthorchiasis) trên người, động vật và xây dựng biện pháp phòng trị (Đề tài cấp Bộ NN và PTNT: 2019-2021).
 11. Nghiên cứu sản xuất vắc-xin nhược độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở lợn: Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả lợn (Dự án chương trình sản phẩm quốc gia: 2019-2020).