Các phòng ban

Phòng tổ chức hành chính quản trị

Phòng kế hoạch tổng hợp

Phòng kế toán tài chính

Phòng kinh doanh

Phòng kỹ thuật

Phòng đảm bảo chất lượng

Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm

Phòng chẩn đoán bệnh động vật

Bộ môn nghiên cứu Ký sinh trùng

Bộ môn nghiên cứu Vi trùng

Bộ môn nghiên cứu Siêu vi trùng

Bộ môn Công nghệ sinh học